AND Operator

Combina de forma lògica dues expressions.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 i Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que grava el resultat de la combinació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions que vulgueu combinar.

Les expressions booleanes combinades amb AND només tornen el valor Cert si les dues expressions avaluen a Cert:

Cert AND Cert torna Cert; per a la resta de combinacions, el resultat és Fals.

L'operador AND també du a terme una comparació bit a bit de bits posicionats idènticament en dues expressions numèriques.

Exemple:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C ' retorna -1

  vVarOut = B > A And B > C ' retorna 0

  vVarOut = A > B And B > D ' retorna 0

  vVarOut = (B > D And B > A) ' retorna 0

  vVarOut = B And A ' retorna 8 a causa de la combinació AND bit a bit dels dos arguments

End Sub