On Error GoTo ... Resume Statement

Habilita una rutina de gestió d'errors després que es produïsca un error, o continua l'execució del programa.

Sintaxi:

On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Paràmetres:

GoTo Labelname: Si es produeix un error, habilita la rutina de gestió d'error que s'inicia a la línia "Labelname".

Resume Next: Si es produeix un error, l'execució del programa continua amb l'expressió que segueix l'expressió en què s'ha produït l'error.

GoTo 0: Inhabilita el gestor d'errors al procediment actual.

Local: "On Error" té un àmbit global i roman actiu fins que una altra expressió "On Error" el cancel·li. "On Local Error" és local a la rutina que l'invoca. La gestió d'errors locals sobreescriu tots els paràmetres globals definits anteriorment. Quan la rutina que l'invoca ix, la gestió d'errors locals es cancel·la automàticament i es restauren tots els paràmetres globals anteriors.

L'expressió On Error GoTo s'utilitza per reaccionar als errors que es produeixen en una macro.

Exemple:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Això és una línia de text"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Es tancaran tots els fitxers",0,"Error"

End Sub