Err Function

Torna un codi d'error que identifica l'error que es va produir durant l'execució del programa.

Sintaxi:

Err

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

La funció Err s'utilitza a les rutines de gestió d'errors per determinar l'error i l'acció correctiva.

Exemple:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler ' Estableix el gestor d'errors

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM L'error es produeix perquè el fitxer no existeix

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"s'ha produït un error"

End Sub