Time Statement

Esta funció torna l'hora del sistema actual com a cadena en el format "HH:MM:SS".

Sintaxi:

Time

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió d'enter que especifica l'hora nova en el format "HH:MM:SS".

Exemple:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"L'hora és"

End Sub