Conversió de valors d'hora

Les funcions següents converteixen valors d'hora per calcular números.

Hour Function

Torna l'hora d'un valor d'hora que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Minute Function

Torna el minut de l'hora que correspon al valor d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Second Function

Torna un enter que representa els segons del número d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

TimeSerial Function

Calcula un valor d'hora de sèrie per als paràmetres d'hora, de minut i de segon especificats que es passen com a valor numèric. Podeu utilitzar este valor per calcular la diferència entre hores.

TimeValue Function

Calcula un valor d'hora de sèrie a partir de l'hora, el minut i el segon especificat (paràmetres passats com a cadenes) que representen l'hora en un únic valor numèric. Este valor es pot utilitzar per calcular la diferència entre hores.

CDateToUnoTime Function

Retorna la part horària de la data com a una estructura com.sun.star.util.Time de l'UNO.

CDateFromUnoTime Function

Converteix una estructura com.sun.star.util.Time de l'UNO a un valor de data.

CDateToUnoDateTime Function

Retorna la part horària de la data com a una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO

CDateFromUnoDateTime Function

Converteix una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO a un valor de data.