Conversió de valors de dates

Les funcions següents converteixen els valors de dates en xifres calculables i viceversa.

DateSerial Function

Torna un valor de Data per a un any, mes o dia especificat.

DateValue Function

Torna un valor de data d'una cadena de data. La cadena de data és una data completa en un únic valor numèric. També podeu utilitzar este número de sèrie per determinar la diferència entre dues dates.

Day Function

Torna un valor que representa el dia del mes basat en un número de data de sèrie generat per DateSerial o per DateValue.

Month Function

Torna el mes d'un any des d'una data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

WeekDay Function

Torna el número corresponent al dia de la setmana representat per un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Year Function

Torna l'any des d'un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

CDateToIso Function

Retorna la data en format ISO sense separadors (AAAAMMDD) des d'un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial, DateValue o CDateFromIso.

La part de l'any té com a mínim quatre dígits, amb zeros inicials si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tindre més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada retornada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231".

Icona de nota

Years less than 100 and greater than 9999 are supported since LibreOffice 5.4.


CDateFromIso Function

Retorna el número de data interna d'una cadena que conté una data en format ISO (AAAAMMDD o AAAA-MM-DD).

La part de l'any ha de tindre o bé dos (només se'n permet l'ús en el format AAMMDD sense separadors per motius de compatibilitat) o bé com a mínim quatre dígits. Amb quatre dígits, els zeros inicials s'han de posar si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tindre més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231", o "-32768-01-01" i "32767-12-31".

Una data no vàlida produeix un error. L'any 0 no s'accepta, l'últim dia aC és el -0001-12-31 i el següent dia de l'era actual és el 0001-01-01. Les dates d'abans del 1582-10-15 són al calendari gregorià prolèptic.

Icona de consell

When converting a date serial number to a printable string, for example for the Print or MsgBox command, the locale's default calendar is used and at that 1582-10-15 cutover date may switch to the Julian calendar, which can result in a different date being displayed than expected. Use the CDateToIso Function to convert such date number to a string representation in the proleptic Gregorian calendar.


Icona de nota

Es permet l'ús del format AAAA-MM-DD amb separadors des del LibreOffice 5.3.4. Els anys inferiors a 100 o superiors a 9999 s'acepten des del LibreOffice 5.4 si no està en mode de compatibilitat VBA.


CDateToUnoDate Function

Retorna la data com a una estructura com.sun.star.util de l'UNO.

CDateFromUnoDate Function

Converteix una estructura com.sun.star.util.Data de l'UNO a un valor de data.

CDateToUnoDateTime Function

Retorna la part horària de la data com a una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO

CDateFromUnoDateTime Function

Converteix una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO a un valor de data.

DateAdd Function

Afig un interval de data en una data determinada un nombre de cops i torna la data resultant.

DateDiff Function

Retorna el nombre d'intervals de data entre dos valors de data determinats.

DatePart Function

La funció DatePart torna una part específica d'una data.