Name Statement

Canvia el nom d'un fitxer o directori existent.

Sintaxi:

Name OldName As String As NewName As String

Paràmetres:

OldName, NewName: Qualsevol expressió de cadena que especifica el nom de fitxer, inclòs el camí. També podeu utilitzar la notació URL.

Exemple:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    Msgbox "El fitxer ja existeix"

End If

End

End Sub