MkDir Statement

Crea un directori nou en un suport de dades.

Sintaxi:

MkDir Text As String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que especifica el nom i el camí del directori que es crearà. També podeu utilitzar la notació URL.

Si el camí no s'ha especificat, el directori es crea al directori actual.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:

Sub ExampleFileIO

' Exemple de funcions de l'organització de fitxer

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Prova"

Const sFile2 as String = "Copiat.tmp"

Const sFile3 as String = "CanviatDeNom.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Existeix este directori?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Crea el directori"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Directori actual"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Hora de creació"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"longitud del fitxer"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributs de fitxer"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Canvia el nom en el mateix directori

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Elimina tots els atributs

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Atributs del fitxer nou"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Converteix un camí del sistema en un URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' els dos punts amb DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function