Gestió de fitxers

Ací es descriuen les funcions i les expressions per gestionar fitxers.

ChDir Statement

Canvia el directori o la unitat actuals.

ChDrive Statement

Canvia la unitat actual.

CurDir Function

Torna una cadena de variant que representa el camí actual de la unitat especificada.

Dir Function

Torna el nom d'un fitxer, d'un directori, o de tots els fitxers i els directoris d'una unitat o d'un directori que coincidisquen amb el camí de busca especificat.

FileAttr Function

Retorna el mode d'accés o el número d'accés de fitxer d'un fitxer que es va obrir amb l'expressió Open. El número d'accés del fitxer depèn del sistema operatiu (OSH = Operating System Handle).

FileCopy Statement

Copia un fitxer.

FileDateTime Function

Torna una cadena que conté la data i l'hora en què es va crear o es va modificar per últim cop un fitxer.

FileExists Function

Determina si un fitxer o un directori està disponible al suport de dades.

FileLen Function

Torna la longitud d'un fitxer en bytes.

GetAttr Function

Torna un patró de bits que identifica el tipus de fitxer o el nom d'un volum o d'un directori.

Kill Statement

Suprimeix un fitxer d'un disc.

MkDir Statement

Crea un directori nou en un suport de dades.

Name Statement

Canvia el nom d'un fitxer o directori existent.

RmDir Statement

Suprimeix un directori existent d'un suport de dades.

SetAttr Statement

Estableix la informació d'atribut d'un fitxer especificat.