FreeFile Function

Torna el nombre de fitxer següent disponible per obrir un fitxer. Utilitzeu esta funció per obrir un fitxer mitjançant un nombre de fitxer que no estiga en ús per part d'un fitxer obert.

Sintaxi:

FreeFile

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Esta funció només es pot utilitzar immediatament al davant d'una expressió Open. FreeFile torna el nombre de fila disponible següent, però no el reserva.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

67 Massa fitxers

Exemple:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Primera línia de text"

  Print #iNumber, "Una altra línia de text"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub