Close Statement

Tanca un fitxer especificat que es va obrir amb l'expressió Open.

Sintaxi:

Close FileNumber As Integer[, FileNumber2 As Integer[,...]]

Paràmetres:

FileNumber: Qualsevol expressió d'enter que especifica el nombre del canal de dades que s'ha obert amb l'expressió Open.

Exemple:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Primera línia de text"

  Print #iNumber, "Una altra línia de text"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub