Header / Footer

Omogucava vam da definišete i formatirate headere i footere.

Zaglavlja/podnožja dijalog prozor sadržava tabove za definisanje headera i footera. Odvojeni ce biti tabovi za headere i footere lijeve i desne strane ako je Isti sadržaj lijevo/desno opcija oznacena u Stil stranice dijalog prozoru.

To access this command...

Choose Insert - Headers and Footers.


Header / Footer

Definira ili formatira header ili footer za Stil Stranice.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.