ThisComponent Statement

adresira aktivne komponente, tako da se njegova svojstva mogu čitati i postaviti. thiscomponent se koristi iz dokumenta BASIC, gdje ona predstavlja dokument baSIC gdje pripada. vrsta objekta pristupljenom thiscomponent ovisi o vrsti dokumenta.

Sintaksa:

ThisComponent

Primjer:

Sub Main

REM nadogradjuje "Table of Contents" u text doc

Dim allindexes, index As Object

    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()

    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")

    REM koristi postojece ime Table of Contents i a 1

    index.update()

End Sub