InStr Function

Vraca položaj niza unutar drugog niza.

Instr Funkcija vraca poziciju na kojoj je pronaden. Ako string nije pronaden, funkcija vraca 0.

Sintaksa:

InStr ([Pocinje Long,] Tekst1 kao String, Tekst2 kao String[, Poredjenje])

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Start:Numericki izraz koji oznacava mjesto u nizu gdje se traženje za navedeni podniz pocinje. Ako ne navedete taj parametar, traži pocinje na prvi znak stringa. Najveca dopuštena vrijednost je 65535.

Text2: String izraz koji želite pretraživati.

Text2: String izraz koji želite pretraživati.

Compare: numericki izraz koji definira vrstu usporedbe. Vrijednost ovog parametra može biti 0 ili 1. Zadana vrijednost 1 odreduje tekst uporedbu koja se ne razlikuje velika i mala slova. Vrijednost od 0 odreduje binarna poredba koja je mala i velika slova.

Da bi se izbjegla pogreška pri izvodenju, ne postavljajte Usporedi parametar, ako se izostavi prvo povratak parametar.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub