DefErr Statement

Prefiks definicija za tip varijabli Ako nijedan karakter ili rijec bez defaultne vrijednosti nije specificirana, DefCur naredba postavlja defaultni tip podataka, prema rangu slova

Sintaksa:

Defxxx Karakterokrug1[, Karakterokrug2[,...]]

Parametri:

Characterrange: Slova koja odredzuju okrug varijabli koje zelite vidjeti kao zadanu vrijednost tipa for

xxx: Keyword that defines the default variable type:

Keyword: Default variable type

DefErr: Greska

Primjer:

REM Prefiks definicija za tip varijabli:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Greska REM eErr je jedna implicitna greska vrijednosti

End Sub