Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a DLL procedure.

Sintaksa:

[Call] Ime [Parametar]

Parametri:

Ime: Ime potprograma, funkcije ili DLL koji želite pozvati

Parametri: Parametri koji ulze u postupku. Vrsta i broj parametara ovisi o rutinu koja se izvršava.

Note Icon

Ključna riječ je opcionalna kada se poziva postupak. Akose funkcija izvršava kao izraz, parametri moraju biti ograđen u okrugle zagrade u izjavi. Ako DLL se zove, on prvo mora biti naveden u Objavite Izjava .


Primjer:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub