WeekDay Function

Vrača broj koji korespondira danu u sedmici predstavljenog kao serijski datum koji je generisan od strane DateSerial ili DateValue funkcije.

Sintaksa:

Dan (broj)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Number: Integer izraz koji sadrži serijski datum koji se koristi da se iskalkuliše dan u sedmici (1-7).

Slijedeći primjer određuje dan u sedmici koristeći WeekDay funkciju kada unesete datum.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

REM Vrati i prikaži dan u sedmici

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Nedjelja"

    Case 2

      sDay="Ponedjeljak"

    Case 3

      sDay="Utorak"

    Case 4

      sDay="Srijeda"

    Case 5

      sDay="Četvrtak"

    Case 6

      sDay="Petak"

    Case 7

      sDay="Subota"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Danas je"

End Sub