Name Statement

Preimenuje postojeći dokument ili direktorij.

Sintaksa:

Name OldName As String As NewName As String

Parametri:

Tekst: Svaki izraz od niza karaktera koji specificira naziv i putanju direktorija koji će biti kreiran. Također možete koristiti URL notaciju.

Primjer:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    msgbox "Dokument već postoji"

End If

End

End Sub