MkDir Statement

Kreira novi direktorij na mediju za podatke.

Sintaksa:

MkDir tekst kao string

Parametri:

Tekst: Svaki izraz od niza karaktera koji specificira naziv i putanju direktorija koji će biti kreiran. Također možete koristiti URL notaciju.

Ako putanja nije određena, direktorij će biti kreiran unutar trenutačnog.

Error codes:

5 Invalid procedure call

D'oh! You found a bug (text/sbasic/shared/00000003.xhp#err76 not found).

Primjer:

Sub ExampleFileIO

Primjer za funkcije od organizacije dokumenata

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Da li direktorij postoji ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Napravi direktorij"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()), 0, "Trenutni direktorij"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Vrijeme kreiranja"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen(sFile), 0, "Dužina dokumenta"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr(sFile), 0, "Atributi dokumenta"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  Preimenuje u istom direktoriju

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Obriši sve atribute

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Atributi novog dokumenta"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

Pretvara sistemsku putanju u URL-u

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  zapeta sa DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function