FileAttr Function

Vraca pristupni oblik ili pristupni broj fajla kajo je otvoren sa Otvori izjavom. Pristupni broj fajla ovisi o pperativnom sistemu (POS = Podrska Operativnom Sistemu).

Note Icon

Ako koristite 32-Bit operativni sistem , ne mozete koristiti FajlAttr Funkciju za odredjivanje prostupnog broja fajla.


Vidi jos: open

Sintaksa:

FajlAttr (FajlBroj Kao Integer, Atribut Kao Integer)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

FajlBroj: Broj fajla koji je otvoren sa Otvoriti izjavom.

Attribute: Integer izraz koji pokazuje tip fajla informacije koju zelte vratiti. Sljedece vrijednosti su moguce:

FajlAttr Funkcija pokazuje pristupni oblik fajla.

2: FajlAttr Funkcija vraca pristupni broj fajla operativnog sistema.

Ako oznacite parametar atributa sa vrijednosti 1,sljedece povratne vrijednosti se primjenjuju:

1 - UNOS (fajl otvoren za unos)

2 - ISPIS (fajl otvoren za ispis)

4 - NASUMICNO (fajl otvoren za nasumicni pritup)

8 - DODATI (fajl otvoren za dodavanje)

32 - BINARNO (fajl otvoren za binarni oblik).

Error codes:

5 Invalid procedure call

52 Nevažeći naziv datoteke ili broj datoteke

Primjer:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Isštampati #iBroj, "Prvi red teksta"

  MsgBox FileAttr(#iBroj, 1 ),0,"Pristupni oblik"

  MsgBox FileAttr(#iBroj, 2 ),0,"Fajl atribut"

  Close #iNumber

End Sub