གནས་སྟངས་ཚང་

"གནས་སྟངས་ཚང་"ནང་འབྲེལ་ཡོད་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱིས་ཆ་འཕྲིན་ཚུད་ཡོདཔ་མ་ཟད་དམིགས་བསལ་བྱེད་ནུས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་ལྡན་པ་ཁག་མཁོ་འདོན་བྱེད།

ཤོག་ཨང་

གནས་སྟང་ཚང་ཐོག་གི་དུམ་མཚམས་དེ་ནང་མིག་སྔའི་ཤོག་ཨང་མངོན་ཡོད། ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་"ལག་རོགས་"ཁ་ཕྱེ་ཆོག་ལ་ དེ་རྗེས་ཁྱེད་རང་ལག་རོགས་བརྒྱུད་ཡིག་ཚགས་ནང་མིག་བཤར་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཤོག་མཆན་ཡོད་ཚད་མངོན་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཤོག་བྱང་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡི་གེ་འོད་རྟགས་དེ་འོག་མཆན་གནས་སའི་ཐོག་ཏུ་འཇོག་དགོས།

མདའ་རྩེའི་བཟོ་ལྟ།

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

སྐད་བརྡ།

Displays the language for the selected text.
Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.
Choose None to exclude the text from spellchecking and hyphenation.
Choose Reset to Default Language to re-apply the default language for the selection or the paragraph.
Choose More to open a dialog with more options.

བསྒར་འཛུད་མ་ཚུལ།

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

བདམས་ངའི་མ་ཚུལ།

Here you can switch between different selection modes.

ཡིག་ཚགས་བཅོས་པ།

གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་པ་རྣམས་ད་དུང་མཁྲེགས་སྡེར་སྒུལ་འདེད་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ཉར་ཚགས་བྱས་མེད་ན་ གནས་སྟངས་ཚང་ཐོག་གི་ཡིག་དུམ་ནང་"*"ཞིག་མངོན། འདི་ཉིད་ཀྱང་གསར་དུ་འཛུགས་པའི་ཉར་ཚགས་བྱས་མེད་པའི་ཡིག་ཚགས་ལ་སྤྱད་ན་འཚམས།

གྲངས་ཀའི་མིང་རྟགས་བཀོད་པ།

See also Digital Signatures.

ཚོ་སྒྲིག་མངོན་པ་

འབྲེལ་ཡོད་བྱ་ཡུལ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཆ་འཕྲིན་མངོན་པ།

སྡུར་ཚད་མངོན་པ།

Three controls on the Writer Status Bar allow you to change the zoom and view layout of your text documents.

The View Layout icons show from left to right: Single column mode. View mode with pages side by side. Book mode with two pages as in an open book.

Drag the Zoom slider to the left to show more pages, drag to the right to zoom into a page and show a smaller area of the page.

མངོན་པའི་སྡུར་ཚད།

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་བཏགས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།