རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་ཨང་སྒྲིག་

[རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་ཨང་སྒྲིག་]མཁོ་འདོན་གྱི་བྱེད་ནུས་ཀྱིས་ཨང་སྒྲིག་དུམ་མཚམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ དེའི་ནང་དུམ་མཚམས་གོ་རིམ་བཟོ་བཅོས་དང་དུམ་མཚམས་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་མཚན་འཇོག་ཚུད་ཡོད།

རྣམ་གྲངས་རྟགས་སུབ་པ་/ཨང་བྲིས་

མིགསྔའི་དུམ་མཚམས་སམ་འདེམས་ངེས་དུམ་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྟགས་སམ་ཨང་བྲིས་སུབ་པ།

རིས་རྟགས་

རྣམ་གྲངས་རྟགས་སུབ་པ་/ཨང་བྲིས་

ཨང་སྒྲིག་གམ་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་བདམས་པའི་དུམ་བུའི་སྟེང་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ།

རིས་རྟགས།

ཨང་སྒྲིག་གམ་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རིམ་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་བདམས་པའི་དུམ་བུ་གཤམ་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ་དགོས།

རིས་རྟགས།

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་དུ་ཕྱོགས་པ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་གོང་གྱི་དུམ་མཚམས་དེ་ཨང་བྲིས་གཅིག་གི་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་འཕར་དགོས། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་དུ་ཕྱོགས་པ་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་ཕྱོགས་པ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་འོག་གྱི་དུམ་མཚམས་དེ་ཨང་བྲིས་གཅིག་གི་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་འཇོག་དགོས། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་ཕྱོགས་པ་

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པར་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པའི་དུམ་མཚམས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པས་ ད་ཡོད་ཀྱི་ཨང་བྲིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབ། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པར་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་

ཚེས་གྲངས།

Positions the selected paragraph before the one above it.

རིས་རྟགས།

སྟེང་ལ་སྤོ་འགུལ།

ཚེས་གྲངས།

Positions the selected paragraph after the one below it.

རིས་རྟགས།

འོག་ལ་སྤོ་འགུལ།

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་དུ་ཕྱོགས་སྟེང་དུ་སྤོ་འགུལ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་དབྱེ་བའི་དུམ་མཚམས་མདུན་གྱི་དུམ་མཚམས་ལ་སྤོ་དགོས། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་དུ་ཕྱོགས་སྟེང་དུ་སྤོ་འགུལ་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་སྤོ་བ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་དབྱེ་བའི་དུམ་མཚམས་མཉམ་དུ་འོག་གྱི་དུམ་མཚམས་དེའི་གནས་སར་སྤོ་དགོས།འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་སྤོ་བ་

བསྐྱར་དུ་ཨང་བྲིས་འགོ་ཚུགས་པ་

བསྐྱར་དུ་ཡི་གེ་ཨང་བྲིས་འགོ་ཚུགས་པ། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

བསྐྱར་དུ་ཨང་བྲིས་འགོ་ཚུགས་པ་

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས།