རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་

[རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཡི་གེའིརྣམ་གཞག་བྱེད་ནུས་ཁ་ཤས་ཚུད་ཡོད།

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

རིས་རྟགས།

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

ཡིག་གཟུགས།

རེའུ་འགོད་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་འདེམས་ཆོག་ ཐད་ཀར་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་ཀྱང་ཆོག་

ཡིག་གཟུགས་མང་པོར་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་ ཡིག་གཟུགས་ཁག་དབར་འབྱེད་རྟགས་སྤྱད་ནས་བར་གཅོད་བྱེད། གལ་སྲིད་གོང་གི་ཡིག་གཟུགས་མི་གནས་ན་LibreOffice རིམ་པ་ལྟར་གཤམ་གྱི་མིང་འདོགས་ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་དོ།

རིས་རྟགས།

ཡིག་གཟུགས།

ཡིག་ཨང་།

རེའུ་འགོད་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འདེམས་ཆོག་ གཞན་ཡང་མཁོ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ལག་གུལ་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

རིས་རྟགས་

སྦོམ་སྣོན།

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

རིས་རྟགས་

གསེག་གཟུགས།

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

རིས་རྟགས་

གཤམ་ཐིག

Left

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

རིས་རྟགས་

གཡོན་སྙོམས་གཤིབ།

Center

Centers the selected paragraph(s) on the page.

རིས་རྟགས་

Right

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

རིས་རྟགས་

གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

Justify

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

རིས་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་སྙོམས་གཤིབ།

ཨང་བྲིས་

བདམས་པའི་དུམ་མཚམས་ལ་ཁ་སྣོན་ནམ་སུབ་པའི་ཨང་བྲིས་འགོད་དགོས། ཨང་བྲིས་རྣམ་གཞག་གྱི་མཚན་འཇོག་བྱེད་དགོས་ན་ [རྣམ་གཞག་] - [རྣམ་གྲངས་རྟགས་དང་ཨང་བྲིས་...]འདེམས་དགོས། [རྣམ་གྲངས་རྟགས་དང་ཨང་བྲིས་ཡོད་བྱད་ཚང་]མངོན་དགོས་ན་ འོད་རྟགས་དེ་ཨང་བྲིས་བཀོད་ཟིན་པའི་དུམ་མཚམས་ཞིག་དུ་འཇོག་དགོས།

རིས་རྟགས་

ཨང་བྲིས་

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས།

བདམས་པའི་དུམ་བུར་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་སྤྱད་པའི་དུམ་བུར་རྣམགྲངས་མཚོན་རྟགས་དོར་དགོས།

རིས་རྟགས།

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས།

ནང་སྐུམ་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

"ནང་སྐུམ་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའམ་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་གཡོན་ནང་སྐུམ་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་གོང་གི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་སར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

རིས་རྟགས།

ནང་སྐུམ་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

ནང་སྐུམ་ཚད་ཆེར་གཏོང་བ།

"ནང་སྐུམ་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའམ་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་གཡོན་ནང་སྐུམ་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་གོང་གི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་སར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

རིས་རྟགས།

ནང་སྐུམ་ཚད་ཆེར་གཏོང་བ།

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི་

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

རིས་རྟགས་

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི།

ཡིག་གཟུགས་རྒྱབ་ལྗོངས།

མིག་སྔར་འབུར་ཐོན་དུ་གསལ་བའི་ཚོས་གཞི་ནི་བདམས་པའི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད། གལ་ཏེ་ཡིག་དེབ་གང་རུང་མ་བདམས་ན་"ཡིག་གཟུགས་རྒྱབ་ལྗོངས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ འབུར་ཐོན་དུ་མངོན་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་འདེམས་པ་དང་དེ་རྗེས་"ཡིག་གཟུགས་རྒྱབ་ལྗོངས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས། འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ཚོས་གཞི་མངོན་པར་བྱེད་ན་"ཡིག་གཟུགས་རྒྱབ་ལྗོངས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་མཁོ་བའི་ཚོས་གཞིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།

རིས་རྟགས།

Highlight Color

སྐོང་གསབ་ཚོས་གཞི་

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་།ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་དང་ དེའི་ནང་དུམ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཚོས་གཞི་འདི་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་སམ་བདམས་པའི་དུམ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད།

རིས་རྟགས།

ཚོས་གཞི་སྐོང་གསབ།

རིས་རྟགས་གཞན།

Increase Font

Increases the font size of the selected text.

Reduce Font

Reduces the font size of the selected text.

གལ་སྲིད་CTL རྒྱབ་སྐྱོར་སྒུལ་སྤྱོད་ཟིན་ན་ཟུར་སྣོན་རིས་རྟགས་གཉིས་ཐོན་གྱི་རེད།

གཡོན་ནས་གཡས་བར།

གཡོན་ནས་གཡས་ཀྱི་རིས་རྟགས་

གཡོན་ནས་གཡས་ལ་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱེད།

གཡས་ནས་གཡོན།

གཡས་ནས་གཡོན་གྱི་རིས་རྟགས་

གཡས་ནས་གཡོན་ཡི་གེ་ཪྙོག་འཛིང་ཡི་གེའི་པར་གཞིའི་སྐད་བརྡའི་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེ་བཅུག་