རེའུ་མིག་

Shows commands to insert, edit, and delete a table and its elements inside a text document.

Insert Table

རེའུ་མིག་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

བསྒར་འཛུད།

སྟར།

སྟར་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཕྲེང།

ཕྲེང་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

སུབ་པ།

རེའུ་མིག།

Deletes the current table.

སྟར།

འདེམས་ངེསངེས་སྟར་སུབ།

ཕྲེང།

འདེམས་ངེསངེས་ཕྲེང་སུབ།

འདེམས།

རེའུ་མིག།

མིག་སྔའི་རེའུ་མིག་འདེམས་པ།་

སྟར།

མིག་སྔའི་སྟར་འདེམས་པ།

ཕྲེང།

མིག་སྔའི་ཕྲེང་འདེམས་པ།

དྲ་མིག།

Selects the current cell.

ཐིག་སྐུད་ཚོས་གཞི་

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

ཐིག་སྐུད་ཚོས་གཞི་

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

རེའུ་མིག་ཟླ་སྒྲིལ་

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

རེའུ་མིག་ཕྲལ་དབྱེ་

འོད་རྟགས་གནས་པའི་སར་མིག་སྔའི་རེའུ་མིག་ཁེར་རྐྱང་རེའུ་མིག་གཉིས་ལ་ དབྱེ་ཕྲལ་བྱ་དགོས།

རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

རང་འགུལ་ལེགས་སྒྲིག།

སྟར་ཞེང།

"སྟར་ཞེང་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་སྟར་ཞེང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

སྟར་ཞེང་ལེགས་ཤོས་

རང་འགུལ་གྱི་ཚང་གི་ཞེང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་གིས་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་དང་འཚམས་དགོས་ཚང་གཅིག་གི་ཞེང་ཚད་བཟོ་བཅོས་བྱས་ན་ རེའུ་མིག་ནང་གི་ཚང་གཞན་གྱི་ཞེང་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཡོང་འོན་ཀྱང་རེའུ་མིག་གི་སྤྱིའི་ཞེང་ཚད་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ལས་བརྒལ་མི་མཆོག།

Distribute Columns Evenly

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

ཕྲེང་མཐོ།

"ཕྲེང་མཐོ་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཕྲེང་མཐོ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

ཕྲེང་མཐོ་ལེགས་ཤོས་

རང་འགུལ་གྱི་ཕྲེད་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འགྱུར་བ་ནས་ ཚད་མཐུན་རྐྱང་སྒྲོམ་ཀྱི་ནང་དོན་ལེན་པ་འདི་ནི་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་རེས་འགོད་

Distribute Rows Evenly

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

བརྗེ་སྒྱུར།

ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

"ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་ གཞན་ཡང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་དེ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

རེའུ་མིག་དེ་ཡིཡི་དེབ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

"རེའུ་མིག་ཡིག་དེབ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་ གཞན་ཡང་མིག་སྔའི་རེའུ་མིག་དེ་ཡིག་དེབ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

རིམ་སྒྲིག་

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཨང་ཀའི་གོ་རིམ་ཐོག་འདེམས་ངེས་པའི་དུམ་མཚམས་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱ་མང་ཤོས་ལ་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནད་ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་འཇོག་པ་མ་ཟད་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནང་ཡི་གེ་དེ་ཡིག་འབྲུ་དང་ཨང་ཀི་ཚོ་སྒྲིག་ཆོག་

སྤྱི་འགྲོས།

Opens the Formula bar to enter or edit a formula.

རྩོམ་སྒྲིག་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག།

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས་

འདམས་ཟིན་རིའུ་མིག་གཏོགས་གཞིག་གཏན་འཁེལ་ དཔེར་ན་མིང་སྙོམ་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ བར་རྒྱང་ སྟར་ཞེང་ མཐའ་སྒྲོམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་