སྒེའུ་ཁུང་

དོ་དམ་དང་ཡིག་ཚགས་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ཚིག་མངོན་པ་སྤྱོད་པ་ཚུད་ཡོད།

New Window

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

སྒེའུ་ཁུང་རྒྱག་པ།

དུས་མཉམ་དུ་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ་རོགས་ ཆབས་གཅིག་ཡིག་ཆ་དེ་དག་སོ་སོར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་དེ་རྗེས་"ཁ་ཕྱེ་"གནོན་མཐེབ་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Document List

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.