ཡོ་བྱད་

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Spellcheck

Checks spelling manually.

Language

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

ཡིག་གྲང་སྡོམ་རྩིས་

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ལེ་ཚན་ཨང་འགོད་ཀྱི་ཨང་འགོད་རྣམ་བཞག་དང་རིག་པ་གཏན་འཁེལ་

ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་

མོག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཕྲེངཕྲེང་ཨང་འགོད་གསབ་སྣོན་ནམ་རྩིས་མེད་གཏོང་བ་དང་ཡང་འགོད་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་པ་དུམ་མཚམས་ཕྲེང་ཨང་འགོད་མ་སྤྱད་ན་དུམ་མཚམས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་[རྣམ་བཞག་] - [དུམ་མཚམས་] - "ཨང་འགོད་"འདེམས་གཞི་ཁ་འདེམས་དགོས་དེ་རྗེས་བདམས་ཟིན་པའི་"དུམ་མཚམས་འདིའི་ཕྲེང་ཚུད་པའི་"སྐྱར་འདེམ་སྒྲོམ་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས་

ཞབས་མཆན་

ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཀོད་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་སྡེ་སྣོན་གནས་ཡུལ་ས་འདིར་བསྒར་འཛུགས་ སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་སྡེ་སྣོན་གནས་ཡུལ་ལིང་བསྒར་འཛུགས་

སྒྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་སྣེ་རྟོན་སྒུལ་སློང་གིས་རྣམ་བཞག་འཕྲིན་ཡིག་བཟོ་བའི་གློག་རྡུལ་སྦྲགས་ཡིག་ཡིག་ལེན་མཁན་མང་པོར་བསྐུལ་དགོས་

རིམ་སྒྲིག་

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཨང་ཀའི་གོ་རིམ་ཐོག་འདེམས་ངེས་པའི་དུམ་མཚམས་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱ་མང་ཤོས་ལ་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནད་ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་འཇོག་པ་མ་ཟད་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནང་ཡི་གེ་དེ་ཡིག་འབྲུ་དང་ཨང་ཀི་ཚོ་སྒྲིག་ཆོག་

རྩིས་རྒྱག་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་རྩིས་རྒྱག་དང་འདྲ་ཕབ་བྱ་

གསར་སྐྱེད་

Updates items in the current document that have dynamic contents, so as fields and indexes.

Media Player

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Macros

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML Filter Settings

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

རང་འགུལ་འདེམས་གཞི་དག་བཅོས་

Sets the options for automatically replacing text as you type.

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ།འགྱུར་ཟིན་པའི་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་དང་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་、རེའུ་མིག་དང་ཡིག་དུམ་、རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།མགྱོགས་མྱུར་གྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བསྡུས་འབྲི་བཅུག་ཆོག་ དེ་རྗེས་ F3 མཐེབ་གནོན་བྱ་དགོས།

རང་མཚན་འཇོག་

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

འདེམས་གཞི།

རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་རིམ་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས།