ཨང་སྒྲིག་དང་ཨང་སྒྲིག་བཟོ་ལྟ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་འགུལ་ལམ་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་སྤྱད་དེ་དུམ་བུའི་ནང་ཨང་སྒྲིག་ཉེ་བར་སྤྱོད།

To Apply Numbering Manually

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


ཁྱེད་ཀྱིས་[རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཨང་སྒྲིག་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་བཀའ་ཚིག་སྤྱད་དེ་ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་དམ་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ན་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཨང་སྒྲིག་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་ཨང་སྒྲིག་སྤྱོད་པ་

དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་དེ་བས་ལེགས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱད་པའི་ཨང་སྒྲིག་ཚོད་འཛིན་བྱེད། བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཨང་སྒྲིག་རྣམ་གཞག་ནང་བཟོ་ལྟ་འདི་སྤྱོད་པའི་དུམ་བུ་ཚང་མ་རང་འགུལ་ངང་གསར་བཅོས་བྱེད།

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. ཨང་སྒྲིག་སྤྱོད་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་སྟེང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ བཟོ་བཅོས་འདེམས་དགོས།

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. ཨང་སྒྲིག་བཟོ་ལྟ་སྒྲོམ་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཨང་སྒྲིག་རིགས་འདེམས་དགོས།

  5. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  6. གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་དུམ་བུའི་ནང་བཟོ་ལྟ་འདི་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ།

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱེད་

ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་

དུམ་མཚམས་གབ་པའི་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཨང་སྒྲིག་

ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ཟླ་སྒྲིལ་

མཚན་མཆན་སྤྱོད་པ་

མཚན་འཇོག་ཨང་སྒྲིག་ཁྱབ་ཁོངས་

ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ནང་གི་ཨང་སྒྲིག་བཟོ་བཅོས་

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་གསར་འཛུགས་སམ་ཨང་རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་འཇུག་བྱེད་དུས་