ཡིག་དེབ་བསྒར་འཛུད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ཐག་སྦྲེལ་

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནི་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་ཀྱི་ཤོང་ཆས་ཡིན་ དེ་ཤོག་ངོས་ཀྱི་གནས་ས་གང་རུང་དུ་བཞག་ཆོག གཞན་ཡང་སྒྲོམ་གྱིས་ཡི་གེར་ཚང་དབྱེའི་པར་དབྱིབས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག

To Insert a Text Frame

  1. སྒྲོམ་ནང་ཚུད་རྒྱུའི་ཡི་གེ་འདེམས་པ།

  2. བསྒར་འཛུད་ - སྒྲོམ་གཞི་འདེམས་པ་དང་དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

To Edit a Text Frame

གཏག་པར་སྐབས་ཡི་གེ་གབ་པ་

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གང་རུང་གི་མ་ཚུལ་ནི་གསལ་ཡོལ་སྟེང་དེའི་ནང་གི་ཡི་གེ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཆོག་པར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ གཏག་པར་བྱེད་དུས་ཡི་གེ་འདི་རྣམས་གབ་པར་བྱེད།

  1. ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་འདེམས་པ་(ཚོད་ཚེག་བརྒྱད་མཐོང་ཐུབ་)

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. གཏོགས་གཤིས་ས་ཁོངས་ནང་དུ་ གཏག་པར་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཙང་སེལ་བྱས་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

To Link Text Frames

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ཆོག་ དེ་དག་གི་ནང་དོན་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནད་རང་འགུལ་ངང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཞན་ཞིག་ལ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད།

  1. ཐག་སྦྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་སྒྲོམ་གཞིའི་མཐའ་འགྲམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། བདམས་པའི་ཚོད་ཚེག་སྒྲོམ་གཞིའི་མཐའ་འགྲམ་སྟེང་མངོན་ནོ།

  2. ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་ཐད་ཀར་འོད་རྟགས་གནས་ངེས་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། རིས་རྟགས་

  3. ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་སྒྲོམ་གཞིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གཤམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ནའི་འོག་སྒྲོམ་གཞིར་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་འདེམས་དུས་གསལ་ཡོལ་སྟེང་སྒྲོམ་གཞི་འདི་དང་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བའི་ཐིག་སྐུད་མངོན་པར་འགྱུར།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The AutoSize feature is available only for the last frame in a chain of linked frames.