ཚད་ལྡན་མ་པང་བཟོ་བཅོས་

ཚད་ལྡན་མ་པང་ལ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་གསར་པའི་ཚད་ལྡན་རྣམ་གཞག་ཆ་འཕྲིན་ཚུད་ཡོད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་མ་པང་གསར་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱ་ཆོག་ དེ་ཚད་ལྡན་མ་ཚུལ་ལ་བརྩིས་ནས་སྤྱད་ཆོག

To Create a Default Template

  1. ཡིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་མ་ཟད་མཁོ་བའི་ནང་དོན་དང་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. གསར་འཛུགས་མ་པང་སྒྲོམ་ནང་བཟོ་ལྟ་གསར་པའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Choose File - New - Templates.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Close the dialog.

ཡིག་ཚགས་མ་ཚུལ་གསར་འཛུགས་

མ་པང་དང་བཟོ་ལྟ་

ཁས་ལེན་མ་པང་བཟོ་བཅོས་