མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་རེའུ་མིག་ནང་སྟར་རམ་ཕྲེང་གསབ་སྣོན་ནམ་སུབ་

མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་རེའུ་མིག་ནང་སྟར་རམ་ཕྲེང་གསབ་སྣོན་ནམ་སུབ་པར་སྤྱད་ཆོག་ དེ་བཞིན་དྲ་མིག་རེའུ་མིག་དབྱེ་ཁྲལ་ལམ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་པར་སྤྱོད།

མཐེབ་གཞོང་བརྒྱུད་ནས་ཕྲེང་དང་སྟར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་

རེའུ་མིག་ནང་གི་ཕྲེང་དང་སྟར་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་

Merging and Splitting Cells