ཤོག་ལྷེ་རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཕྲེང་རྒྱང་མཚུངས་པ་གཏག་པར་བྱས་

དྲང་ལྡོག་ཤོག་ལྷེའི་ཕྲེང་རྒྱང་མཚུངས།

དྲང་ལྡོག་ཤོག་ལྷེའི་ཕྲེང་རྒྱང་གཅིག་མཚུངས་ནི་པར་འདེབས་པར་རྣམ་གྱི་བརྡ་ཆད་གཅིག་ཡིན་ འདི་ལ་དཔེ་དེབ་དང་དུས་དེབ་ཚགས་པར་གྱི་དྲང་ངོས་དང་ལྡོག་ངོས་པར་ངོས་ཐོག་གི་ཕྲེང་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་གོ་བ་བླངས་ན་འགྲིག་ དྲང་ལྡོག་ཤོག་ལྷེའི་ཕྲེང་རྒྱང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ཀྱི་ཡིག་ཕྲེང་བར་ཐལ་མདོག་གྲིབ་ནག་ཐོན་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གིས་ལྟ་ཀློག་དེ་བས་བདེབདེ་བླག་ཏུ་གྱུར་ དྲང་ལྡོག་ཤོག་ལྷེའི་ཡིག་ཕྲེང་བར་ཐག་ནི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་དེབ་སྟར་པའི་ནང་གི་ཡིག་ཕྲེང་མཐོ་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ལ་གོ་དགོས།

གལ་སྲིད་དུམ་མཚམས་དང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་དག་དྲང་ལྡོག་ཤོག་ལྷེའི་ཕྲེང་རྒྱང་གཅིག་པར་མཚན་འཇོག་བྱས་ན་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ཇི་འདྲའམ་རིས་གཟུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་རྨང་ཐིག་ཉིད་དྲང་འཕྱང་ཤོག་ངོས་དྲ་མིག་ཐིག་དང་སྙོམས་གཤིབ་དགོས་ གལ་སྲིད་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་དྲ་མིག་དེའི་བཀོད་སྒྲིག་ཉིད་"བཟོ་ལྟ་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་"གཏོགས་གཤིས་ལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཆོག

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཏག་པར་བྱེད་དུས་ཤོག་ལྷེ་རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཕྲེང་རྒྱང་མཚུངས་པར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

  1. ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་འདེམས་པ།

  2. རྣམ་གཞག་ - ཤོག་ལྷེ་ - ཤོག་ལྷེ་འདེམས་པ།

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

གཞན་དུ་གསལ་བཤད་མེད་པ་ཡིན་ན་ དེ་མིན་དུམ་བུ་ཚང་མ་ཤོག་ལྷེ་རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཕྲེང་རྒྱང་མཚུངས་པར་གཏག་པར་བྱེད།

དུམ་བུའི་"ཤོག་ངོས་རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཕྲེང་རྒྱང་མཚུངས་པའི་"གཏག་པར་ཐབས་ཚུལ་དོར་དགོས།

  1. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

    བཀོད་སྒྲིག་འདི་མི་དགོས་པའི་དུམ་བུ་ཡོད་ཚད་བདམས་རྗེས་ རྣམ་གཞག་ - དུམ་མཚམས་ - ནང་སྐུམ་དང་བར་རྒྱང་འདེམས་དགོས།

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.