དེབ་ཆུང་གཏག་པར་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་དེབ་ཆུང་ངམ་ལག་དེབ་ལ་གཏག་པར་བྱ། དེ་ཡང་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནི་ཤོག་ལྷེ་ཞིག་གི་ཤོག་ངོས་སྟེང་ཤོག་ངོས་གཉིས་ལ་གཏག་པར་བྱེད་ འདི་ལྟར་ ཤོག་ལྷེ་ལྡེབ་རྗེས་དཔེ་དེབ་བལྟས་པར་ལྟར་ཡིག་ཚགས་ཀློག་འདོན་བྱེད།

དེབ་ཆུང་གཏག་པར་གྱི་ཡིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་བྱེད་དུས་ཤོག་ངོས་ཁ་ཕྱོགས་ནི་གཞུང་ཕྱོགས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ ཡིག་ཚགས་གཏག་པར་བྱེད་དུས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ལ་དེབ་ཆུང་པར་དབྱིབས་ཡོད།

དེབ་ཆུང་གཏག་པར་

  1. ཡིག་ཆ་ - གཏག་པར་འདེམས་པ།

  2. གཏག་པར་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཏོགས་གཤིས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  3. གཏག་པར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་དུ་ཤོག་བུའི་ཁ་ཕྱོགས་འཕྲེད་ཕྱོགས་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

If your printer prints duplex, and because brochures always print in landscape mode, you should use the "duplex - short edge" setting in your printer setup dialog.


  1. Return to Print dialog, and click the Page Layout tab page.

  2. Select Brochure.

  3. རང་འགུལ་ཤོག་ངོས་གཏག་པར་གྱི་གཏག་པར་ཆས་ལ་མཚོན་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཡས་ཤོག་ངོས་དང་གཡོན་ཤོག་ངོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

  1. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གལ་སྲིད་གཞུང་རྒྱུད་རྣམ་གཞག་གི་ཡིག་ཚགས་འཕྲེང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་བུའི་ཐོག་གཏག་པར་བྱས་ན་ལག་དེབ་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཤོག་བུ་གཉིས་མཉམ་གཤིབ་ཀྱི་གཏག་པར་བྱེད། གལ་སྲེད་ཁྱེད་ཀྱི་གཏག་པར་ཆས་ལ་ངོས་ཟུང་གཏག་པར་བྱེད་ནུས་ལྡན་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ནས་ལག་དེབ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསར་འཛུགས་པ་ལས་བྱ་བའི་རྗེས་སུ་ཤོག་ངོས་མཉམ་གཤིབ་བྱ་མི་དགོས། གལ་སྲེད་ཁྱེད་ཀྱི་གཏག་པར་ཆས་ལ་ངོས་རྐྱང་གཏག་པར་བྱེད་ནུས་ལས་མེད་ན་ཁྱེད་ཀྱི་གཤམ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་ཕན་འབྲས་འདི་ཐོབ་པ་བྱས་ཆོག་པ་སྟེ་སྔོན་ལ་"ཡ་གྲངས་ཤོག་ལྷེ།"འདེམས་ནས་ཤོག་ངོས་མདུན་དེ་གཏག་པར་བྱེད་པ་འདེམས་པ་ དེ་རྗེས་ཤོག་ལྷེ་ཧྲིལ་པོ་བསྐྱར་དུ་གཏག་པར་ཆས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་མ་ཟད་"ཆ་གྲངས་ཤོག་ལྷེ།"ཤོག་ངོས་བརྒྱབ་ཀྱི་གཏག་པར་ཡོངས་འདེམས་པ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་ LibreOffice ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གོ་རིམ་གྱིས་ཤོག་ངོས་གཏག་པར་བྱས་ན་ གཏག་པར་འཕྲུལ་འཁོར་འདེམས་གཞི་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ ལྡོག་ཕྱོགས་འདེམས་པ་དང་དེ་རྗེས་ཡིག་ཚགས་བསྐྱར་དུ་གཏག་པར་བྱེད།