ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་དང་སུབ་པ་

ལག་འགུལ་ཤོག་དབྱེ་བསྒར་འཛུད་

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་ལྷེ་གསང་པའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  2. Ctrl+Enter མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ།

རང་འགུལ་ཤོག་དབྱེ་སུབ་པ་

  1. ལག་སྒུལ་ཤོག་དབྱེ་བྱས་རྗེས་ཤོག་ངོས་སྟེང་གི་ཡིག་རྟགས་ཨང་དང་པོའི་མདུན་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  2. མཐེབ་ Backspace གནོན་དགོས་

རེའུ་མིག་མདུན་དུ་མངོན་པའི་ལག་འགུལ་ཤོག་དབྱེ་སུབ་པ་

  1. རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་བདམས་རྗེས་ [རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས་...]འདེམས་དགོས།

  2. "ཕྲེང་བརྗེ་དང་ཤོག་དབྱེ་"འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  3. "ཤོག་ལྷེ་བརྗེ་བ་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཙང་སུབ།

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/pagenumbers.xhp#pagenumbers not found).

ཕྲེང་བརྗེའི་རྟགས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་བསྒར་འཛུད་