ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ཟླ་སྒྲིལ་

ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ནི་བསྟུད་མའི་ཨང་སྒྲིག་གི་རེའུ་འགོད་ཅིག་ལ་ཟླ་སྒྲིག་བྱ་།

བསྟུད་མའི་ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ཟླ་སྒྲིལ་

  1. རེའུ་འགོད་ཁག་ནང་གི་མཁོ་བའི་དུམ་བུ་འདེམས་དགོས།

  2. On the Formatting Bar, click the Numbering On/Off icon twice.

སྔོན་ནས་མི་སྦྲེལ་བའི་ཡིག་དུམ་གྱིས་ཨང་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་གསར་འཛུགས་

  1. མཐེབ་ Ctrl གནོན་འཛིན་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཨང་སྒྲིག་དུམ་བུ་ཨང་དང་པོའི་ནང་འདེམས་པ་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད། ཡིག་རྟགས་ཤིག་འདེམས་དགོས།

  2. མུ་མཐུད་མཐེབ་ Ctrlགནོན་འཛིན་བྱེད་པ་མ་ཟད་རེའུ་འགོད་ནང་ཟླ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་དུམ་བུའི་ནང་གདམ་གསེས་འདྲུད་འཇོག་བྱ།

  3. On the Formatting Bar, click the Numbering On/Off icon twice.

ཨང་སྒྲིག་དང་ཨང་སྒྲིག་བཟོ་ལྟ་

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱེད་

ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་

དུམ་མཚམས་གབ་པའི་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཨང་སྒྲིག་

མཚན་མཆན་སྤྱོད་པ་

མཚན་འཇོག་ཨང་སྒྲིག་ཁྱབ་ཁོངས་