བཤར་ཕབ་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་

བཤར་ཕབ་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་བཤར་ཕབ་ཆས་ངེས་པར་དུ་མ་ལག་ལ་སྦྲེལ་དགོས་པ་མ་ཟད་ངེས་པར་དུ་བཤར་ཕབ་ཆས་མཉེན་ཆས་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་བཤར་ཕབ་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. བཤར་ཕབ་གཞིར་བཟུང་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་ལ་མཛུབ་ཁྲིད་བྱེད་པ།

པར་རིས་བསྒར་འཛུད་

ཡིག་ཆའི་ནང་ནས་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་

དྲས་སྦྱར་པར་མཛོད་ནས་བྱ་ཡུལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བའམ་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་རིས་མཚོན་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་

རིས་འགོད་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱད་ནས་རེས་འགོད་རིས་དབྱིབས་བཟོ་དགོས་