དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

དཀར་ཆག་སྐྱེ་གྲུབ་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་ལེགས་ཤོས་ནི་ དཀར་ཆག་དུ་ཚུད་པའི་དུམ་བུར་སྔོན་བཀོད་ཀྱི་ཁ་བྱང་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟར་(དཔེ་ན་"ཁ་བྱང་ 1")ཉེར་སྤྱོད་བྱེད། བཟོ་ལྟ་འདི་རྣམས་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད།

དཀར་ཆག་གསར་བཅོས་

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. རིགས་སྒྲོམ་ནང་"དཀར་ཆག་"འདེམས་དགོས།

  4. མཁོ་བའི་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་འདེམས་པ།

  5. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

དཀར་ཆག་གསར་བཅོས་

གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ལ་མཚན་འཇོག་

བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གསར་བཅོས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སུབ་པ་

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་

བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་སུབ་པ་

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་བཤེར་འདྲེན་གསར་འཛུགས་

སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་བཤེར་འདྲེན་

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

ཡིག་ཚགས་མང་པོའི་བཤེར་འདྲེན་བཀབ་པ་