བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ལ་མཚན་འཇོག་

To Define Index Entries

  1. ཡི་གེ་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པའམ་ཡིག་ཚགས་ནང་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གི་ཡི་གེར་སྤྱོད་རྒྱུ་འདེམས་དགོས།

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་མཚན་འཇོག་བྱེད་

དཀར་ཆག་སྐྱེ་གྲུབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལེགས་ཤས་ནི་ དཀར་ཆག་ཚུད་པའི་དུམ་བུར་སྔོན་སྒྲིག་གི་ཁ་བྱང་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་(དཔེར་ན་"ཁ་བྱང་ 1")དེ་མིན་ རང་མཚན་འཇོག་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་སྤྱོད་ སྔོན་འགྲོ་ནི་ངེས་པར་དུ་དེ་དག་ལ་སྔོན་སྒྲིག་གི་རྩ་འཛིན་རིམ་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རང་མཚན་འཇོག་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་ནི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ལ་བརྩི་བ་

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟའི་སྒྲོམ་ནང་དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་པའི་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  3. རིམ་པ་རེའུ་འགོད་ནང་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟར་སྤྱོད་རྒྱུའི་བང་རིམ་གྲུབ་ཚུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ད་ལྟ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཁ་བྱང་སོ་སོར་བཟོ་ལྟ་འདི་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད་ཁ་བྱང་འདི་རྣམས་དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་པར་བྱ།

དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གསར་བཅོས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སུབ་པ་

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་

བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་སུབ་པ་

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་བཤེར་འདྲེན་གསར་འཛུགས་

སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་བཤེར་འདྲེན་

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

ཡིག་ཚགས་མང་པོའི་བཤེར་འདྲེན་བཀབ་པ་