རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གསར་འཛུགས་

རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ན་ གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་ལྡན་པའི་ཡིག་དུམ་དང་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཅིག་དགོས། དེ་རྗེས་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་དང་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཚོ་སྒྲིག་གམ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་འཕྲིན་ཡིག་གཏག་པར་རམ་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་བར་སྟབས་བདེ་སྐྲུན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the e-mail.


སྦྲག་ཡིག་་ཟླ་སྒྲིལ་སྣེ་སྟོན་ཁྱེད་ལ་རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གསར་འཛུགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད།

རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གསར་འཛུགས་

 1. ཡོ་བྱད་ - སྦྲག་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་སྣེ་སྟོན་འདེམས་པ།

  "སྦྲག་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་སྣེ་སྟོན་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ། གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞི་ཤོག་ངོས་ཁག་གི་ཐབས་ཚུལ་མང་པོའི་ནང་གི་གཅིག་མིག་བཤར་སྣེ་སྟོན་བྱེད་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་

 2. མ་ཚུལ་ནས་འགོ་ཚུགས་བདམས་རྗེས་ མིག་བཤར་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  You see the New dialog.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Select Letter and click Next.

 5. On the next step of the wizard, click the Select Address List button to check that you are using the correct address list. If you want to use an address block, select an address block type, match the data fields if necessary, and click Next.

 6. དེ་རྗེས་ནི་འབོད་ཚུལ་གསར་འཛུགས་གོང་རིམ་ཡིན། རང་གཤིས་ཅན་གྱི་འབོད་ཚུལ་བསྐྱར་འདེམས་དོར་དགོས། རྒྱུན་སྤྱོད་འབོད་ཚུལ་ནང་དུ་ འཕྲིན་ཡིག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་རྩེ་ཁུལ་ལ་བེད་སྤྱད་པའི་འབོད་ཚུལ་འདེམས་དགོས།

 7. If you want to place mail merge fields anywhere else in the document select the corresponding column in your address data source and then drag and drop the column header into the document where you would like the field to be. Be sure to select the entire column.

 8. རྗེས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྟོན་ཤོག་ངོས་ནང་ གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཤོག་ངོས་གསར་འཛུགས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་རྗེས་ ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདེམས་དགོས།

ཁོངས་ཀྱི་སྐོར་

འཕྲིན་གཏོང་དེབ་སྙན་ཐོ་བྱེད་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ངོ་སྤྲོད་