ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་བསྒར་འཛུད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་

ཞབས་མཆན་ནི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མཐིལ་སྣེར་འབྲེལ་ཡོད་གཙོ་དོན་ཞིག་གི་ཆ་འཕྲིན་མང་པོ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ མཇུག་མཆན་གྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཀྱིས་མཇུག་སྣེར་དཔྱད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་མཁོ་འདོན་བྱེད། LibreOffice ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་ལ་རང་འགུལ་ཨང་སྒྲིག་བྱེད།

ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་བསྒར་འཛུད་

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་ལ་ཟུར་མཆན་རྟགས་འགོད་ཀྱི་གནས་སར་བཞག་པ་ལ་རྐྱང་རྡེབ།

  2. ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...]འདེམས་པ་དང་ འདི་སྤྱད་དེ་"ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་བསྒར་འཛུད་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་དགོས།

  3. In the Numbering area, select the format that you want to use. If you select Character, click the Choose button and select the character that you want to use for the footnote.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  6. ཟུར་མཆན་ནང་དོན་ནང་འཇུག

རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་[བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་བརྒྱུད་"ཞབས་མཆན་"ཡང་ན་"མཇུག་མཆན་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་བསྒར་འཛུད་

ཞབས་མཆན་བར་གྱི་བར་ཐག་