ནང་འཇུག་ཁོངས་གསབ་སྣོན་

ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱས་པ་ནི་འགྱུར་ཚད་ཅིག་རེད་ ཡིག་ཚགས་ནང་དེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཅིང་དེ་ལ་འགྱུར་ཚད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་སྐྲུན།

  1. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

  2. Click “Input field”in the Type list.

  3. Click Insert and type the text for the variable.

  4. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ནང་འཇུག་ཁོངས་ཡོད་ཚད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་ མཐེབ་Ctrl+Shift+F9 གནོན་དགོས།


ཁོངས་ཀྱི་སྐོར་