ཁོངས་ཀྱི་སྐོར་

ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བའི་གཞི་གྲངས་ལ་སྤྱོད་ དཔེར་ན་མིག་སྔའི་ཚེས་གྲངས་དང་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་བསྡོམས་འབོར་ལྟ་བུ།

ཡིག་དུམ་ལྟ་ཞིབ་

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་མང་ཆེ་བ་སྟེ་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཚུད་པ་ཚང་མ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ་མ་ཟད་འགྱུར་ཚད་ཐང་མངོན།

གཤམ་གྱི་རིགས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དུས་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་

ཡིག་དུམ་རིགས་

གཏོགས་གཤིས་

གནས་ཟིན་རྟགས་

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་

ཙིག་རྟགས་དམིགས་ཚད་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་སྤོ་བ།

འཁོར་བསྐྱོད་ཧུང་

འཁོར་བསྐྱོད་ཧུང་།

ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག་

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ དེའི་ནང་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ།


གསར་བཅོས་ཡིག་དུམ་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་གསར་བཅོས་བྱེད་ན་ མཐེབ་ F9 གནོན་དགོས་ ཡང་ན་རྩོམ་སྒྲིག་ - ཆ་ཚང་འདེམས་ དེ་རྗེས་མཐེབ་ F9 གནོན།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་དུམ་གསར་བཅོས་བྱ་ ཡིག་དུམ་འདི་བདམས་རྗེས་མཐེབ་ F9 གནོན་དགོས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Placeholders are not updated.


ཁོངས་སམ་ཆ་རྐྱེན་ནང་སྤྱོད་པོའི་གཞི་གྲངས་འཚོལ་བ་

ནང་འཇུག་ཁོངས་གསབ་སྣོན་

རྒྱས་བཅད་བསྒར་འཛུད་དམ་འགྱུར་རུང་གི་ཚེས་གྲངས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་

ཤོག་གྲངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེར་སྤྱོད་

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/pagenumbers.xhp#pagenumbers not found).