སྤྱི་འགྲོས་

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

སྤྱི་འགྲོས་དེ་ནང་བཅུག་ཕྲེང་ནང་མངོན་ཀྱི་རེད། རེའུ་མིག་དྲ་མིག་གི་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང་ ཙིག་རྟགས་བེད་སྤྱོད་ནས་མཁོ་ངེས་ཀྱི་དྲ་མིག་འདེམས་དགོས། ལྟོས་ཟླའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱང་ནང་བཅུག་ཕྲེང་ནང་མངོན་སྲིད། དགོས་མཁོ་གཞིགས་ཏེ་ཞུགས་གྲངས་གཞན་དག་ནང་བཅུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་ ཉེར་སྤྱོད་དང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ནང་བཅུག་གྱི་གཤར་བྱང་ངོས་ཟིན་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་བརྡེབ་སྤྲོད་ཤིསནན་ཐད་ཀར་ སྤྱི་འགྲོས་ནང་ནང་བཅུག་བྱེད་ནང་འང་ཆོག། འདི་ནི་དགོས་ངེས་ཞིག་ཡིན་ དཔེར་ན་ ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon

སྤྱི་འགྲོས་

སྤྱི་འགྲོས་འདེམས་གཞི་གནད་བསྡུས་

གཞི་རྩའི་རྩིས་རྒྱག་རྟེན་གྲངས་

སྣོན་ཐབས་

+

སྤྱི་སྡོམས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།

དཔེ་གཞི་:<A1> + 8

འཐེན་རྟགས་

-

ཁྱད་རྩིས་རྒྱག

དཔེ་གཞི་ 10 - <B5>

བསྒྱུར་ཐབས་

MUL ཡང་ན་ *

བསྒྱུར་ཐོབ་རྩིས་རྒྱག་པ།

དཔེ་གཞི་7 MUL 9

བགོས་ཐབས་

DIVཡང་/

རྩིས་རྒྱག་སྐལ།

དཔེ་གཞི་100 DIV 15


ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་གི་གཞི་རྩའི་རྟེན་གྲངས་

རང་འགུལ་གྱི་སྡོམས་ཐོབ་འཚོལ་བ་

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

དཔེ་གཞི་ SUM <A2:C2> དྲ་མིག་ A2 ནས་ C2 ནང་གྲངས་ཐང་བར་སྤྱི་སྡོམས་མངོན་པ་

ཧྲིལ་ལེན་

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

དཔེ་གཞི་ 15.678 ROUND 2 མངོན་པ་ 15.68

བརྒྱ་ཆའི་བསྡུར་ཚད་

PHD

Calculates a percentage

དཔེ་གཞི་10 + 15 PHD འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 10.15

རང་ཉིས་སྒྱུར་གཞི་

SQRT

Calculates the square root.

དཔེ་གཞི་ SQRT 25 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 5.00

རང་ཉེས་སྒྱུར་

POW

Calculates the power of a number.

དཔེ་གཞི་2 POW 8 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 256.00


རྩིས་རྒྱག་རྟགས་

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

རེའུ་འགོད་བར་ཆོད་རྟགས་

|

Separates the elements in a list.

རེའུ་འགོད་བེད་སྤྱོད་པའི་དཔེ་གཞི་

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

མཚུངས་པ་

EQ ཡང་ན་ ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

དཔེ་གཞི་ གལ་ཏེ་ A1 ནང་དོན་མཚུངས་ན་ 2ཡིན་ <A1> EQ 2 མངོན་པ་ 1

མི་མཚུངས་པ་

NEQ ཡང་ན་ !=

Tests for inequality between selected values.

དཔེ་གཞི་གལ་ཏེ་ A1 ནང་གི་ནང་དོན་ 2དང་མཚུངས་A1> NEQ 2 འབྲས་བུ་ནི་ 0(རྫུན་)

ཆུང་བའམ་མཚུངས་པ་

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

དཔེ་གཞི་ གལ་ཏེ་ A1 ནང་དོན་ཆུང་བ་དང་མཚུངས་པ་ནི་ 2 <A1> LEQ 2 མངོན་པ་ 1(བདེན་)

ལས་ཆེ་བའམ་མཚུངས་པ་

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

དཔེ་གཞི་གལ་ཏེ་ A1 ནང་གི་ནང་དོན་དེ་ 2ལས་ཆེ་བ་འམ་མཚུངས་ན་ <A1> LEQ 2 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 1(བདེན་)

ལས་ཆུང་

L

Tests for values less than a specified value

དཔེ་གཞི་ གལ་བྲིད A1 ནང་གི་ནང་དོན་ལས་ཆུང་བ་ 2<A1> L 2 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 1(བདེན་)

ལས་ཆེ་

G

Tests for values greater than a specified value

དཔེ་གཞི་གལ་ཏེ་ A1 ནང་གི་ནང་དོན་ 2ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ <A1> G 2 འབྲས་བུ་ནི་ 1(བདེན་)

པོ་ལེན་བཟོ་དབྱིབས་ Or

ཡང་ན་

Tests for values matching the Boolean OR

དཔེ་གཞི་0 OR 0 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 0(རྫུན་)འབྲས་བུ་ཡོད་ཚད་མངོན་པ་ནི་ 1(བདེན་)

གཏན་ཚིག་ཀྱི་ཕུད་པའི་ཡན་ལག་

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

དཔེ་གཞི་ 1 XOR 0 འབྲས་བུ་ནི་ 1(འདེན་)

པུའུ་ཨར་རིགས་ And

AND

Tests for values matching the Boolean AND

དཔེ་གཞི་ 1 AND 2 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 1(བདེན་)

པུའུ་ཨར་རིགས་ Not

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

དཔེ་གཞི་NOT 1 (བདེན་)འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 0(རྫུན་)ཡིན་


སྡོམ་འབོར་རྟེན་གྲངས་

You can choose from the following statistical functions:

Mean

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

དཔེ་གཞི་ MEAN 10|30|20 འབྲས་བུ་ནི་ 20

ཐང་ཆུང་ཤོས་

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

དཔེ་གཞི་ MIN 10|30|20 མངོན་པ་ནི་ 10.00

ཐང་ཆེ་ཤོས་

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

དཔེ་གཞི་ MAX 10|30|20 འབྲས་བུ་མངོན་པ་ནི་ 30.00


ཟུར་གསུམ་རྟེན་གྲངས་

You can choose from the following trigonometric functions:

དྲང་རྒྱུད་

SIN

Calculates the sine in radians

དཔེ་གཞི་ SIN (PI/2)

ལྷག་རྒྱུ་

COS

Calculates the cosine in radians.

དཔེ་གཞི་ COS 1

དྲང་ཕྲད་

TAN

Calculates the tangent in radians.

དཔེ་གཞི་TAN <A1>

ལྟོག་པའི་དྲང་རྒྱུད་

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

དཔེ་གཞི་ASIN 1

ལྟོག་པའི་ལྷག་རྒྱུད་

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

དཔེ་གཞི་ACOS 1

ལྟོག་པའི་དྲང་ཕྲད་

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

དཔེ་གཞི་ATAN 1


ཡིག་ཚགས་གཏོགས་གཤིསའགྱུར་ཚད་

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཤམ་གསལ་གཏོགས་གཤིས་ཡིག་ཆ་ - གཏོགས་གཤིས་ - སྡོམས་རྩིས་ནང་ཪྙེད།

CHAR

ཡིག་ཚགས་ནང་ཡིག་རྟགས་གྲངས་

WORD

ཡིག་ཚགས་ནང་ཚིག་གསར་གྲངས་

PARA

ཡིག་ཚགས་ནང་དུམ་མཚམས་གྲངས་

རིས་མཚོན་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རིས་དབྱིབས་གྲངས་

TABLES

ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་མིག་གྲངས་

OLE

ཡིག་ཚགས་ནང་ OLE བྱ་ཡུལ་གྲངས་

PAGE

ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱི་ཤོག་གྲངས་


མཚན་འཇོག་གྱི་ཐང་གཞན་དག་

PI

PI

3.1415...

ཨའོ་ཨ་གྲངས་

E

2.7182...

བདེན་པ་

TRUE

མི་མཚུངས་པ་ 0

རྫུན་

FALSE

0