ཕྲེང་ཨང་འགོད།

མོག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཕྲེངཕྲེང་ཨང་འགོད་གསབ་སྣོན་ནམ་རྩིས་མེད་གཏོང་བ་དང་ཡང་འགོད་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་པ་དུམ་མཚམས་ཕྲེང་ཨང་འགོད་མ་སྤྱད་ན་དུམ་མཚམས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་[རྣམ་བཞག་] - [དུམ་མཚམས་] - "ཨང་འགོད་"འདེམས་གཞི་ཁ་འདེམས་དགོས་དེ་རྗེས་བདམས་ཟིན་པའི་"དུམ་མཚམས་འདིའི་ཕྲེང་ཚུད་པའི་"སྐྱར་འདེམ་སྒྲོམ་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་དུམ་མཚམས་རྣམ་པ་ཞིག་གིས་ཕྲེང་ཨང་འགོད་མི་སྤྱོད་པ་བྱས་ཆོག

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Line numbers are not available in HTML format.


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


ཨང་འགོད་མངོན་པ།

Adds line numbers to the current document.

མངོན་པ།

ཕྲེང་ཨང་འགོད་ཀྱི་གཏོགས་གཞིས་བཀོད་སྒྲིག

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

རྣམ་བཞག

Select the numbering style that you want to use.

གནས་ས།

Select where you want the line numbers to appear.

བར་རྒྱང་།

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

བར་ཆོད་གྲངས་བགྲངས།

Enter the counting interval for the line numbers.

བར་གཅོད་རྟགས།

གལ་ཏེ་གྲངས་བགྲངས་བར་ཆོད་ཕྲེང་གཅིག་ནང་བརྒལ་ན་ཕྲེང་ཨང་འགོད་དབར་མངོན་པའི་བར་གཅོད་ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱ།

ཡི་གེ།

Enter the text that you want to use as a separator.

སོ་སོ།

Enter the number of lines to leave between the separators.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

བར་གཅོད་རྟགས་ཨང་མ་བཀོད་པའི་ཕྲེང་ཁོ་ནའི་ནང་མངོན།


གྲངས་བགྲངས།

དུམ་མཚམས་སྟོང་པ་དང་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནང་གི་ཕྲེང་ཕྲེང་གྲང་ནང་ཚུད་མིན་གཏན་འཁེལ།

སྟོང་ཕྲེང་།

Includes empty paragraphs in the line count.

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གི་ཕྲེང་།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གེར་ཕྲེང་གསབ་སྣོན་དགོས་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་སོ་སོའི་ནང་གི་ཡང་འགོད་ཚང་མ་ཡང་སྐྱར་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་མ་ཟད་སྒྲོམ་ནང་གི་ཕྲེང་ཡིག་ཚགས་དང་ཡིག་གི་ཕྲེང་གྲངས་ནང་ཚུད་མི་ཆོག་འོན་ཀྱང་中 编号不会重新开始

ཤོག་ལྷེའི་འགོ་འཛུགས་སར་ཡང་སྐྱར་འགོ་བཙུགས་པ།

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་