ནང་འཇུག་སྐབས་

ཁྱེད་ཀྱི་ནང་འཇུགས་སྐབས་ཡིག་ཚགས་རང་འགུལ་ངོས་སུ་འགྱུར་[ཡོ་བྱད་] - [འདེམས་གཞི་རང་འགུལ་གྱི་བཅོས་པ་...] རྐྱང་རྡེབ་"འདེམས་གཞི་"འདེམས་གཞིའི་ཁ་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing


རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚད་དང་ ASCII ཁོ་ནའི་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་འོན་ཀྱང་དེ་སྤྱད་དེ་ལས་འགུལ་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིན་རྟགས་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བྱེད་མི་ཐུབ་མིང་ཚིག་ཁ་གསབ་འཐུས་ཚང་གི་བྱེད་ནུས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་སྒྲིག་ནང་འཇུག་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་གཞི་ནས་དྲན་བརྡ་མངོན་པས་རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་བྱེད་རྣམ་བཞག་འདེམས་ཚིག་ཁ་གསབ་ལེགས་སྒྲིག་ནུས་པ་འདི་ནི་ཁྱེད་ཡིག་དེབ་ནང་དུ་ཚིག་ཞིག་ནང་འཇུགས་རྗེས་གཞི་ནས་དྲན་སྐུལ་མངོན་གྱི་ཡོད་

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

མཇུག་ཤོས་ཀྱི་རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་བཀོལ་སྤྱོད་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ན་ [རྩོམ་སྒྲིག་] འདེམས་དགོས་- [ཕྱིར་འཐེན་]


ཁྱེད་ཀྱི་ནང་འཇུག་ཐེངས་སྐབས་ཡིག་ཚགས་རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་རྣམ་