ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་གི་བཟོ་ལྟ།

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

བཟོ་ལྟའི་རིགས།

These are the different categories of formatting styles.

མིང་།

གསལ་བཤད།

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

ཡིག་རྟགས་རྣམ་པ་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཁྱེར་རྐྱང་ ཚིག་དང་ཚིག་ཚོགས་ལ་སྤྱོད་རྒྱུ།གལ་ཏེ་མཁོ་ན་ བཀོལ་སྤྱོད་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟར་སྐོང་འཛུད་བྱས་མཆོག

དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ།

དུམ་མཚམས་རྣམ་པ་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་དུམ་མཚམས་ལ་སྤྱོད་ ཡི་གེའི་རིགས་དང་ཆེ་ཆུང་ཚུད་ཡོད།ཁྱོད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་དུམ་མཚམས་ལ་སྤྱོད་པའི་དུམ་མཚམས་རྣམ་པ་འདེམས་དགོས།

སྒྲོམ་གྱི་བཟོ་ལྟ།

སྒྲོམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དང་རིས་དབྱིབས་སྒྲོམ་ལ་སྤྱད་རྒྱུ།

ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ།

ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ཡིག་ཚགས་དོ་དམ་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་ཤོག་ཨང་འཕར་སྣོན་ལ་སྤྱོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཤོག་དབྱེའི་རྗེས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་དང་པོར་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོས་ཏནཏན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

རེའུ་འགོད་རྣམ་པ།

ཨང་འགོད་བཟོ་ལྟ་རྣམ་གཞག་གི་ཨང་འགོད་རེའུ་འགོད་དང་རྣམརྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ལ་སྤྱོད་རྒྱུ།


བཟོ་ལྟའི་ཚོ།

These are the style groups that you can display in the Styles window.

མིང་།

གོ་དོན།

རང་འགུལ།

འགུལ་བསྐོབསྐོ་རིགས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཚང་མ་མངོན་པ།

བཟོ་ལྟ་ཚང་མ།

འགུལ་བསྐོབསྐོ་རིགས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཚང་མ་མངོན་པ།

བེད་སྤྱོད་པའི་བཟོ་ལྟ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒེར་སྤྱོད་གྱི་འདེབས་ཟིན་ལྟར་གཏོགས་པ་མངོན་དགོས།

རང་མཚན་འཇོག་བཟོ་ལྟ།

འདེམས་ངེས་རྣམ་པའི་རིགས་ཀྱི་འོག་ནས་སྤྱོད་པོ་འདེམས་ངེས་པའི་བཟོ་ལྟ་མངོན་དགོས།

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟར་སྤྱོད་པ་མངོན་རྒྱུ།

ལེ་ཚན་བཟོ་ལྟ།

ཁ་བྱང་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་མངོན་དགོས།

རེའུ་འགོད་རྣམ་པ།

ཨང་འགོད་རེའུ་མིག་དམ་རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་རེའུ་མིག་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་མངོན་པ།

བཤེར་འཚོལ་བཟོ་ལྟ།

བཤེར་འདྲེན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་རྣམ་མངོན་པ།

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁོངས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ།

ཤོག་སྨིན་ ཤོག་ཞབས་ ཞབས་མཆན་ མཇུག་མཆན་ རེའུ་མིག་དང་ཁ་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་སྤྱོད་པར་མངོན་རྒྱུ།

HTML བཟོ་ལྟ།

ཡིག་ཚགས་ HTML ཀྱི་རྣམ་པ་མངོན་པ།

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ།

སྤྱོད་པོཔོ་མཚན་མཇོག་གི་བཟོ་ལྟ་ཁོ་ན་བསུབ་པ།

རིམ་དབྱེའི་བཟོ་ལྟ།

བང་རིམ་གྲུབ་ཆའི་རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་རིགས་ནང་གི་བཟོ་ལྟ་མངོན་རྒྱུ། བང་རིམ་རྗེས་མའི་བཟོ་ལྟ་ལྟ་ཞིབ་དགོས་ན་ རིམ་པའི་མིང་འགྲམ་གྱི་རྣོན་རྟགས་ (+)རྐྱང་འདེབས་བྱ།