ཆེས་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་སྟར་ཕྲེང་།

རང་འགུལ་གྱི་ཚང་གི་ཞེང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་གིས་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་དང་འཚམས་དགོས་ཚང་གཅིག་གི་ཞེང་ཚད་བཟོ་བཅོས་བྱས་ན་ རེའུ་མིག་ནང་གི་ཚང་གཞན་གྱི་ཞེང་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཡོང་འོན་ཀྱང་རེའུ་མིག་གི་སྤྱིའི་ཞེང་ཚད་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ལས་བརྒལ་མི་མཆོག།

The change affects only selected cells. You can adjust multiple cells next to each other if you select the cells together.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རེའུ་མིག་] - [ རང་འགུལ་སྙོམ་སྒྲིག་] - [ སྟར་ཞེང་ལེགས་ཤོས་]

[རེའུ་མིག་ལེགས་གཏོང་ཡོ་བྱད་ཚང་] སྟེང་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

རིས་འགོད་

སྟར་ཞེང་ལེགས་ཤོས།