བསུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་གི་འདེམས་ངེས་པའི་ཕྲེངབསུབ་རྒྱུ

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

འདེམས་གཞི་[རེའུ་མིག་] - [སུབ་པ་] - [ཕྲེད་]

[རེའུ་མིག་བྱ་ཡུལ་ཚང་]སྟེང་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

རིས་འགོད་

ཕྲེང་སུབ་པ།