རེའུ་མིག་རྣམ་གཞག

འདམས་ཟིན་རིའུ་མིག་གཏོགས་གཞིག་གཏན་འཁེལ་ དཔེར་ན་མིང་སྙོམ་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ བར་རྒྱང་ སྟར་ཞེང་ མཐའ་སྒྲོམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Table - Properties


རིའུ་མིག

འདེམས་ངེས་པའི་རིའུ་མིག་ཆེ་ཆུང་གནས་ས་བར་རྒྱང་དང་སྙོམ་སྒྲིག་ཐབས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་འདེབས་གཞི་གཏན་འཁེལ།

ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེ་

རེའུ་མིག་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེར་ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེའི་གདེངམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱ།

ཕྲེང་

སྟར་ཞེང་གཏོགས་གཞིགས་གཏན་འཁེལ།

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Background

Set the background color or graphic.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.