མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་དེ་སྒྲོམ་གཞི་ རིས་གཟུགས་ བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པ།

མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་དེ་སྒྲོམ་གཞི་ རིས་གཟུགས་ བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་གམ་སྤོ་འགུལ་བྱས་ཆོག

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་མ་བྱ་ཡུལ་སྤོ་འགུལ་བྱས་དགོས་ན་ མདའ་རྟགས་མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་དགོས། གལ་སྲིད་བཪྙན་རྒྱུ་ཞིག་སྤོ་འགུལ་གཅིག་བྱེད་ན་ མཐེབ་ དེ་ནས་མདའ་རྩེ་མཐེབ་གནོན་དགོས།

འདེམས་ངེས་སྒྲོམ་གཞི་གམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ན་ ཐོག་མར་Ctrl+Tab མཐེབ་གནོན་དགོས་ དེའི་སྐབས་དེའི་ནང་གི་སྟོང་ཚེག་ཅིག་འོད་འཚེར་སྲིད་ ལ་དེ་བདམ་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན།སྟོང་ཚེག་གཞན་དག་འདེམས་ན་ Ctrl+Tab མཐེབ་བསྐྱར་དུ་གནོན་དགོས།མདའ་རྩེ་མཐེབ་གནོན་ཐེངས་རིར་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་དེ་འདྲ་རྒྱའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།གལ་ཏེ་བཪྙན་རྒྱུའི་ཆེ་ཆུང་ཞིག་བྱེད་ན་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ཐེངས་གཅིག་ན་ མཐེབ་ དེ་ནས་མདའ་རྩེ་མཐེབ་གནོན་དགོས།

The increment by which you move an object with the keyboard is determined by the document grid. To change the properties of the document grid, choose - LibreOffice Writer - Grid.

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་)