བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་

"བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་"འདེམས་པ་དེ་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


རིགས་དང་ཁ་བྱང་།

དཀར་ཆག་ནང་གི་རིགས་དང་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིགས།

བསྒརའཛུད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིགས་འདེམས་དགོས་ན།འདེམས་གཞི་ཁ་དེའི་ཐོག་གི་འདེམས་གཞི་དེ་སྤྱོད་ཆོག་མིན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བདམས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་རག་ལས་ཡོད།གལ་ཏ་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...]འདེམས་པའི་སྐབས་ འོ་རྟགས་དེ་དཀར་ཆག་ནང་ གནས་པ་དཀར་ཆག་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

ཁ་བྱང་།

བདམས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

ལག་འགུག་བཟོ་བཅོས་བཀག་དགོས།

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

དཀར་ཆག་གསར་སྣོན།

གདམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་ཡང་ན་མིང་སྔའི་ལེའུ་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་ཡུལ་ནང་ནས་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ།

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་རིགས་ཚུད་པ་འདེམས་དགོས།